Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger
Firmanavn: PEANØTTSMØRBUTIKKEN AS
Kontaktadresse: Mauds vei 73, 4633 Kristiansand S
E-post: [email protected]
Telefonnummer: +47 97 33 32 42
Organisasjonsnummer: 931 645 617

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger den samme dagen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort, Vipps eller Klarna. Ved bruk av kredittkort og Vipps vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Ved bruk av klarna skal faktura bli betalt før forfallsdato (innen 14 dager etter faktura blir sendt). Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Levering

Fraktkostnad beregnes avhengig av antall glass.*
Vi har fast frakt på 95kr på kjøpt opp til 7 glass og 165kr frakt på kjøp av 8-9 glass.
Fri frakt på ordrer over 999kr. Gratis å hente i Kristiansand.

*Ovennevnte frakt kostnadene gjelder på privat bestilling i Norge og sending til postkasse eller hentested. For forretningsbestillinger kan du sende en e-post til [email protected] andre forretningshenvendelser kan sendes til [email protected] / [email protected]

Ved levering i postkassen har kjøper eget ansvar for pakken fra at posten har levert i postkasse. Opplever du tyverier fra postkasser i ditt område anbefaler vi å velge levering til hentested.

Vi gjør vårt beste for å sende bestillinger innen 24 timer. Leveringstiden fra postkontoret til deg er 2-5 virkedager. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett og Retur

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen innen 14 dager til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. Ved all form for retur må Peanøttsmørbutikken AS først kontaktes via e-post til [email protected] eller [email protected]. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje og uåpnede produkter. Ved retur av feilbestilte varer eller ved bruk av angreretten vil det blir beregnet et returgebyr på 25% av fakturert verdi. Returfrakt må betales av kunden. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

9. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss kun skriftlig, med et bilde av produktet og beskrivelse av feilen, via [email protected] eller [email protected]. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting. Peanøttsmørbutikken AS ansvar er begrenset til varens verdi, og under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav.

Sjekk alltid varene når du mottar dem. Dersom varene er skadet under transport skal dette meldes inn til utleveringstedet samme dag som varen mottas.

10. Konfliktløsning

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak fattet av Forbrukerklageutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.